ЗА АСОЦИАЦИЯТА

Българска асоциация на рибарите, преработвателите и търговците на бяла пясъчна мида
Донакс Трункулус е създадена през Септември 2021г с цел да представлява и защитава
интересите на занимаващите се с този животински вид физически и юридически лица на
територията на България.

ЦЕЛИ

Стимулиране и развитие

на дейността на членовете на сдружението във връзка с добива, преработката и търговията с бяла пясъчна мида Донакс трункулус

Застъпничество и грижа

за дейността на членовете на сдружението пред държавни и общински органи, както и пред частни лица и организации

Съдействие и подкрепа

на членовете на сдружението с цел икономически и стопански напредък в дейността им във връзка с добива

Разрешаване на проблеми

във връзка с добива, преработката и търговията с бяла пясъчна мида Донакс трункулус

Ваимодействие и обмен

на информация между членовете на сдружението

Защита

на професионалните и търговските интереси на членовете на сдружението

Спомагане за опазване

и съхранение на биологичното разнообразие и генетичният фонд, обединяване и координиране на усилията на рибарите, преработвателите и търговците на бяла пясъчна мида Донакс трункулус

Осъществяване на връзки

със сродни неправителствени организации, иницииране изготвянето на закони и подзаконови нормативни актове в областта на добива, преработката и търговията с бяла пясъчна мида Донакс трункулус

Подобряване

на местообитанията, сигнализиране на държавните институции за необходимостта от решаване на неотложни екологични проблеми, имащи пряко или косвено отношение към риболовното дело

СТАНИ ЧЛЕН

Изпратете ни вашия имейл, за да получите повече информация

© 2022 Tellinabg. Всички права запазени.